همکاران نشریه

مسئول دبیرخانه: اکرم یغمائیان، کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

ویراستار فارسی: جعفر ربّانی، کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی

ویراستار انگلیسی: دکترمریم دانای طوسی، زبان شناسی عمومی

مدیر هنری: شاهرخ خرغانی

طراح گرافیک: فرزانه پورسیفی

مدیر امور فنی و چاپ: سید کمال شهابلو