واکاوی موانع پیاده سازی موفق برنامة جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

نویسندگان: 
چکیده: 

نوع این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی بود. برای گردآوری داده ها، در بخش کیفی با تحلیل اسناد، موانع پیاده سازی برنامة کارورزی استخراج شدند و در بخش کمّی، با روش پیمایشی، دیدگاه اعضای هیئت علمی دربارة این موانع مورد بررسی قرار گرفتند. جامعة آماری بخش کیفی شامل گزارش کارگروه های کارورزی پردیس های سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان از اولین دورة اجرای برنامة کارورزی و جامعة آماری بخش کمّی نیز شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بود (۲۰۵۷ نفر). تعداد ۳۲۶ نفر برای گروه نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش شامل اسناد و پرسش نامة محقق ساخته بود. 
 در بخش کیفی موانع مدیریتی و ساختاری، مالی، برنامه ای و رویکردهای نظری درس کارورزی، نظارت و ارزشیابی برنامه، و انسانی و ارتباطی، شناسایی شدند. در بخش کمی مشخص شد، همة موانع استخراجی از کاربست موفق برنامة جدید کارورزی جلوگیری می کنند. نتایج حاصل از یافته ها نشان دادند، موانع نظارت و ارزشیابی برنامه با میانگین (۰۲ /۴) و مالی با میانگین (۹۲ /۳) تأثیرگذارترین عوامل بر پیاده سازی برنامة جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان هستند. همچنین در زمینة موانع کاربست کارورزی جدید بر اساس سابقة تدریس تفاوت معناداری مشاهده شد. نتایج این پژوهش می توانند دریچه های جدیدی را برای توجه بنیادی به کارورزی دانشجو معلمان و ایجاد تغییرات مطلوب در بازنگری برنامة جدید کارورزی بگشایند. برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای رفع موانع شناسایی شده در پژوهش حاضر، می تواند به اجرای موفق برنامه کارورزی دانشجومعلمان منجر شود.

 

از صفحه: 
۴۷
تا صفحه: 
۷۰
تاریخ دریافت مقاله: ۱۰/ ۵/ ۹۶ .......................تاریخ شروع بررسی: ۴ /۷/ ۹۶.......................تاریخ پذیرش مقاله: ۱۹ /۲/ ۹۷
استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان............................................................................................. azer1383@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):