پدیدارشناسی؛ رویکردی نوین در فهم برنامة درسی

چکیده: 

«دنیای طبیعی برنامة درسی» با پهنایی به اندازة میلیون ها نفری که هر روز بخشی از حوزة آموزش و یادگیری را تشکیل داده اند، اگر با پیش داوری، مفروضه انگاری و نظرورزی های نابه جا آلوده نشود، بهترین منبع برای درک عمیق و کاربردی فعالیت های حوزة برنامة درسی است. همان گونه که بزرگان بسیاری معتقدند، پژوهش پدیدارشناختی، فرصتی برای بررسی دقیق ترِ زوایا و لحظاتی در آموزش است که ما قبل از این، به راحتی از کنار آن ها عبور کرده ایم. هدف از این مقاله، پیشنهاد استفاده مناسب از این گونه پژوهش در مسائل مربوط به برنامة درسی، به پژوهشگران و به اشتراک گذاشتن بخشی ضروری از دانش و درکی است که علی رغم پیچیدگی های کاربرد این روش، می بایست در پژوهشگر این حوزه وجود داشته باشد. نویسنده بر اساس تجارب انجام این پژوهش در حوزة برنامة درسی، شکل گیری و بنیان های فلسفی پدیدارشناسی، همچنین الزامات شروع و مراحل انجام این پژوهش به زبانی ساده را ارائه داده است.

از صفحه: 
۱۲۷
تا صفحه: 
۱۴۶
تاریخ دریافت مقاله: ۱۳/۹/۹۵.....................................تاریخ شروع بررسی: ۲۱/۹/۹۵....................................تاریخ پذیرش مقاله: ۲۵/۲/۹۶
* دانشجوی دکتری برنامه‌ ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک (نویسنده مسئول)... Faezeh.Ghoddousi@Gmail.com
** دکتری برنامه ریزی درسی، دانشیار دانشگاه فرهنگیان......................................................................................... n_mosapour@yahoo.com
*** دکتری مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک........................................................................... a-faghihi@iau-arak.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):