چرایی و چگونگی تلفیق آموزش عمومی و آموزش فنی وحرفه ای

نویسندگان: 
چکیده: 

هدف اصلی این مقاله، توضیح و تبیین ضرورت تلفیق آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای و ارائة چارچوبی برای تلفیق این دو مؤلفه است. مسئلة اصلی نگارنده فقدان فهم روشن از تلفیق و نداشتن چارچوب نظری دربارة ضرورت (توجیه علمی، اقتصادی و اجتماعی) درهم تنیدن آموزش عمومی و آموزش های فنی و حرفه ای و فراهم نبودن شواهد متقاعدکننده دربارة شیوة مناسب تلفیق بود. روش این پژوهش، کیفی از نوع مطالعة اسنادی است. با توجه به مفاهیم و تلویحات مطالعات مربوط به حرفه گرایی جدید، به نظر می رسد تلفیق آموزش عمومی با آموزش های فنی و حرفه ای می تواند به غنای هر دو نوع آموزش بینجامد و عموم دانش آموزان از آن بهره مند شوند. شالودة آموزش های فنی و حرفه ای را آموزش و پرورش عمومی تشکیل می دهد و همة جمعیت دانش آموزی (نه گروهی خاص) به این شالوده نیاز دارند. بنابراین، تلفیق دو نوع آموزش یاد شده اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. درهم تنیدن آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عمومی یک راهبرد تربیتی است که قضاوت دربارة مفید بودن آن نیازمند محک تجربی است. در حالی که، در سطح بین المللی یک حرکت کلی به سوی تلفیق به روشنی دیده می شود، در کشور ما اندیشة تلفیق در حال شکل گیری است.

از صفحه: 
۷۸
تا صفحه: 
۹۹
٭ عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش. anaveedy@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان): 
فایل کامل مقاله(خرید):