چکیده تفصیلی مقاله نوئل گاف: داستان تخیلی جنائی و پژوهش تربیتی خواندن ، نوشتن و تعاملات میان متنی

نویسندگان: 
چکیده: 

گاف در این مقاله نگاه به پژوهش تربیتی به مثابه یک کاوش جنائی و پردازش آن در قالب یک داستان (رمان) خیالی و به (detective) از نوع جنائی را توصیه می ک ند. به دیگر سخن او پژوهشگر تربیتی را به عنوان یک کارآگاه خدمت گرفتن رویکرد کارآگاهی را به عنوان یک قالب یا چشم انداز( استعاره) برای انجام پژوهش های تربیتی مفید و کارساز می داند . وی معتقد است در تحلیل نهائی پرسش اساسی همه پژوهش ها ، خواه در عرصه فلسفه یا در عرصه تعلیم و تربیت، همان پرسشی است که پیش روی یک کارآکاه یا نویسنده یک رمان پلیسی است. آن پرسش نیز پرسش در قبال موقعیت ناخوش ایند یا مساله است. اشتراک در رمز های (who is guilty) درباره یافتن مقصرو پاسخگو نشانه شناختی و تفسیری متون مربوط ب ه این دوقلمرو نیز ، به زعم گاف، الگو برداری از داستان های جنائی (پلیسی) می باشند را در پژوهش های تربیتی موجه و مدلل می سازد . در مقاله از وجوه مشترک (fictional) که نوعا خیالی دیگری نیز نام برده شده است.  

از صفحه: 
۲۰۳
تا صفحه: 
۲۰۴
*.دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ mehrmohammadi_tmu@hotmail.com
فایل کامل مقاله(خرید):