کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی حرفه ای: موردی از ارزشیابی هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران

چکیده: 

ارزشیابی و بهبود مستمر کیفیت هنرستان های فنی حرفه ای، به علت نقش و اهمیت روزافزون آن ها در تدارک نیروی انسانی در سطح پیش از دانشگاه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران، با استفاده از رویکرد سیستمی و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت برای آن ها است؛ این مطالعه در دو مرحله جداگانه انجام شده است:

۱. تدوین چارچوبی متشکل از ۱۹ عامل و ۲۳۷ نشانگر دروندادی، فرایندی و بروندادی و ۱۲۹ معیار برای قضاوت؛

۲. کاربست آن ها در ارزشیابی هنرستان های جامعه هدف.

داده های مورد نظر با استفاده از نظر ۱۵۹۰ نفر شامل: مدیران و معاونان هنرستان ها، هنرآموزان، هنرجویان، کارفرمایان، دانش آموختگان و خبرگان، با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، گردآوری و تحلیل شد.  

نتایج تحقیق نشان داد کیفیت بخش های درونداد و فرایند در سطح « به نسبت مطلوب» و بخش برونداد در سطح «نامطلوب» قرار دارد و کیفیت هنرستان های دخترانه شهر تهران در سطح «نامطلوب» است؛ در پایان راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت در هنرستان های فنی حرفه ای مورد بحث قرار می گیرد.

از صفحه: 
۱۵۱
تا صفحه: 
۲۰۳
*.دانشجوی دکتری سنجش آموزش دانشگاه؛ kayvansalehi@yahoo.com
**.استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران؛ hrzeinabadi@saba.tmu.ac.ir
***.سرپرست مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابی آموزشی سازمان سنجش و عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی؛ razzpar@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):