کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دبیرستان

چکیده: 

بر اساس نظریة ساختن گرایی، دانش آموزان هنگام ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی، در مورد موضوع آموزشی، با توجه به تجارب قبلی شان، دارای مجموعه ای از باورهای درس و غلط هستند، بنابراین در مورد موضوع جدید آموزشی نیز ممکن است تصورات نادرستی در ذهن آن ها شکل گیرد. آن دسته از تصورات دانش آموزان که با اصول علمی پذیرفته شده مغایر بوده یا در تناقض باشد و فراگیران به وسیله آن ها قادر به توضیح درست پدیده های علمی نباشند، "کج فهمی" یا مفاهیم جایگزین نامیده می شود. کج فهمی ها در یادگیری به ویژه یادگیری علوم اهمیت زیادی دارند. محققان زیادی در کشورهای مختلف کج فهمی های فراگیران در موضوعات مختلف را بررسی کرده اند. هدف این تحقیق تشخیص کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دورة متوسطه است. برای این منظور از بین دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی مناطق آموزشی مختلف شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ به طور تصادفی ۳۳۱ دانش آموز از مناطق ۲، ۵، ۶، ۹ و ۱۶ انتخاب شدند که شامل ۱۴۱ نفر پسر و ۱۹۰ نفر دختر بودند. به منظور شناسایی کج فهمی های رایج دانش آموزان از پرسش نامه ای حاوی هفت پرسش چهارگزینه ای و یک پرسش باز پاسخ استفاده گردید. پرسش ها دربرگیرندة مفاهیم اکسایش- کاهش، پتانسیل های الکترودی، مفهوم آند و کاتد، چگونگی کامل شدن مدار الکتریکی در سلول های گالوانی، الکترود استاندارد هیدروژن و نقش پل نمکی در سلول های الکتروشیمیایی بود. از تحلیل هر سؤال، کج فهمی های دانش آموزان در آن موضوع استخراج گردید. موارد شناسایی شده از کج فهمی های رایج دانش آموزان می تواند در بهبود روش های تدریس و تهیه محتوای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

از صفحه: 
۱۲۴
تا صفحه: 
۱۴۹
*. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم، گروه شیمی
**. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم، گروه شیمی
***. عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی
فایل کامل مقاله(خرید):