نویسنده = فتحی واجارگاه، کورش
تعداد مقالات: 3
1. امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش وپرورش کشور

دوره 4، شماره 1، بهار 1384، صفحه 111-129

فهیمه نصیری؛ کورش فتحی واجارگاه


3. طراحی و اعتباربخشی الگوی نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور (SBCNA)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 9-34

کامبیز کامکاری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محرم آقازاده؛ زهرا گویا؛ کورش فتحی واجارگاه