نویسنده = اصغر خلّاقی، علی
تعداد مقالات: 2
2. الگوهای ارتباط بین مراکز آموزشی و محیط کار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 35-52

علی اصغر خلّاقی