نویسنده = منطقی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چالش های فراروی نوآوری های آموزشی

دوره 5، شماره 1، بهار 1385، صفحه 11-46

مرتضی منطقی


2. بررسی نوآوری های آموزشی در مدارس ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 35-57

مرتضی منطقی