نویسنده = فتحی آذر، اسکندر
تعداد مقالات: 2
1. تیپ های انگیزش یادگیری دانش آموزان دبیرستانی شهرتبریز: تحلیل مبتنی بر شخص

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-70

رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهرام واحدی


2. اثربخشی ارائه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 11-31

جواد مصرآبادی؛ اسکندر فتحی آذر؛ نگار استوار