نویسنده = قهرمانی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. کاوش فرایند توسعۀ حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریۀ داده بنیاد

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 149-176

مرتضی طاهری؛ محبوبه عارفی؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی