نویسنده = اله فرزاد، ولی
تعداد مقالات: 2
1. رفتار شهروندی سازمانی معلمان تحلیلی بر ماهیت، روش شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 75-110

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


2. ارزشیابی مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 135-170

زهرا دانش پژوه؛ ولی اله فرزاد