نویسنده = امام جمعه کاشان، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و ارائه الگویی برای ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1386، صفحه 31-72

طیبه امام جمعه کاشان؛ اعظم ملایی نژاد