نویسنده = اکبری، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. نیازهای مطالعاتی دانش آموزان دورۀ متوسطه کشور درباره کتاب های غیردرسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 111-128

حسن پاشا شریفی؛ ابوالقاسم اکبری