نویسنده = عبدی نژاد، طالب
تعداد مقالات: 1
1. اعتباربخشی الگویی اثربخش برای انجام دادن فعالیت های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی دورۀ متوسطه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 129-156

عابد بدریان؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ آرزو اصفا؛ طالب عبدی نژاد