نویسنده = ریحانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیر تکامل دانش مفهومی و دانش رویّه ای ریاضی و رابطه میان آن ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-51

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی زاده؛ تریفه معینی