نویسنده = بخشعلی زاده، شهرناز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شناخت معلمان ریاضی دورۀ متوسطه از مثال ریاضی و نحوۀ به کارگیری آن در معرفی یک مفهوم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-156

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی زاده؛ احمد واشقانی فراهانی


2. بررسی سیر تکامل دانش مفهومی و دانش رویّه ای ریاضی و رابطه میان آن ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-51

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی زاده؛ تریفه معینی