نویسنده = لیاقتدار، محمدجواد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان رعایت اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 22-36

مجید بحرینی بروجنی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار؛ کبری سپهری بروجنی؛ فاطمه مقدسی بروجنی


2. بررسی زمینه های فرهنگی و روانی جامعه و نیز ظرفیت فراگیران برای تحقق آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 101-120

محمدجو اد لیاقت دار؛ علی بیرمی پور؛ فریبا محسنی مقدم