نویسنده = ابراهیمی قوام، صغری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان سوم ابتدایی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 45-60

سمیه سیفی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ نورعلی فرخی