نویسنده = محمدی رکعتی، دانش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد میزان استفادۀ دبیران از راهبردهای تدریس متون کتاب عربی دورۀ پیش دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 147-171

عیسی متقی زاده؛ خلیل پروینی؛ محمدرضا نیکوبخت؛ دانش محمدی رکعتی