نویسنده = محبوبی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آموزش تاریخ فیزیک بر دانش و نگرش شاگردان دختر پایۀ دوم دبیرستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-70

خدیجه محبوبی؛ منصور وصالی؛ مهدی سعادت