نویسنده = پور اسکندری، رامین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی دربـارۀ مفهوم گرمـا و دمـا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 93-110

عابد بدریان؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری


2. کج اندیشی های دانش آموزان پایه چهارم دبستان درباره پدیده های نجومی: بررسی دیدگاه های آموزگاران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 99-118

عابد بدریان؛ اکبر ناصری آذر؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری