نویسنده = افشار، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی برون داد برنامۀ آموزش قرآن پایۀ پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 89-1388

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-44

محمدحسن میرزامحمدی؛ عبداله افشار؛ سیدرسول شاهرضائی؛ محترم قبادی