نویسنده = درزی، علی
تعداد مقالات: 1
1. درک نحوی، حافظۀ فعال و درک متن

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-84

معصومه نجفی پازوکی؛ علی درزی؛ مهدی دستجردی؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ مریم دانای طوسی