نویسنده = واشقانی فراهانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شناخت معلمان ریاضی دورۀ متوسطه از مثال ریاضی و نحوۀ به کارگیری آن در معرفی یک مفهوم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-156

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی زاده؛ احمد واشقانی فراهانی