نویسنده = سمیعی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. انواع روش های آموزش به نوجوانان در زمینۀ فرهنگ امداد و تعیین میزان اثربخشی آن ها

دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 67-81

محمدجواد سمیعی؛ اسماعیل صالحی؛ محمدرضا مثنوی