نویسنده = اله قدم پور، عزت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پایایی و روایی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم (CTEBS) در مدارس ابتدایی شهر گناباد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-68

عزت اله قدم پور؛ محمدرضا متقی نیا؛ هوشنگ گراوند


2. طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسش نامة روش تدریس انعکاسی برای نظام آموزشی ایران در دورة متوسطه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 43-64

عزت اله قدم پور؛ محمودرضا مرادیان؛ فرحناز شکری