نویسنده = شکری، فرحناز
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسش نامة روش تدریس انعکاسی برای نظام آموزشی ایران در دورة متوسطه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 43-64

عزت اله قدم پور؛ محمودرضا مرادیان؛ فرحناز شکری