نویسنده = عیسی زادگان، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پیش بینی کننده های شناختی اجتماعی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دورة متوسطه

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 115-132

الهه نیازی؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان


2. پیش بینی کننده های شناختی ـ اجتماعی رضایت از مدرسه در دانش آموزان دبیرستانی: آزمون یک مدل علّی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 7-29

فرزانه میکائیلی منیع؛ سعید مهنا؛ علی عیسی زادگان