نویسنده = زعیم باشی، علی
تعداد مقالات: 1
1. درک و اشتباهات مفهومی دانش آموزان از مفهوم متغیر در جبر مقدماتی

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-95

الهه امینی فر؛ شیما زهره وند؛ علی زعیم باشی