نویسنده = حمیدی، فریده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرکارکردهای رهبری مدیران بر توانمندسازی معلمان

دوره 14، شماره 2، بهار 1394، صفحه 47-60

فریده حمیدی؛ ربابه سعادتی