نویسنده = ارجمندفر، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نشانه شناسی تصاویر موجود در کتاب های فارسی و تعلیمات اجتماعی دورۀ ابتدایی

دوره 14، شماره 2، بهار 1394، صفحه 117-139

مهدخت بروجردی علوی؛ فاطمه ارجمندفر