نویسنده = قائدی، یحیی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فلسفۀ علوم اجتماعی در رئالیزم انتقادی و نقش آن در پژوهش های تربیتی

دوره 15، شماره 2، بهار 1395، صفحه 28-49

افسانه زارعی دهباغی؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ خسرو باقری نوع پرست


2. ساخت شکنی رابطۀ سلسله مراتبی معلم و دانش آموز با توجه به اندیشه های ژاک دریدا

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-50

مهدی یوسفی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمود نیا