نویسنده = گراوند، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایایی و روایی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم (CTEBS) در مدارس ابتدایی شهر گناباد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-68

عزت اله قدم پور؛ محمدرضا متقی نیا؛ هوشنگ گراوند