نویسنده = قاسم پور مقدم، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوایِ شناختیِ استعارۀ کارکردی در کتاب های درسی فارسی دورۀ ابتدایی

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-22

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ حسین قاسم پور مقدم؛ زهرا باباسالاری