نویسنده = زارعی دهباغی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فلسفۀ علوم اجتماعی در رئالیزم انتقادی و نقش آن در پژوهش های تربیتی

دوره 15، شماره 2، بهار 1395، صفحه 28-49

افسانه زارعی دهباغی؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ خسرو باقری نوع پرست