نویسنده = محمدرضا امام جمعه، سید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تطبیقی آموزش شیمی سبز در برنامة درسی مدارس متوسطه (ایران و چهار کشور پیشرفته)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-90

لیلا حبیبی؛ مریم صباغان؛ سید محمدرضا امام جمعه