نویسنده = عینی، اکرم
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مقاله های فصلنامة نوآوری های آموزشی در سال های 1394-1382 (شماره های: 55-5)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 137-158

اکرم عینی؛ آذردخت کوهستانی نژاد طاری؛ اکرم یغمائیان