نویسنده = زاهد بابلان، عادل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ادراک معلمان از جوّ سازمانی نوآورانه بر استفادة مداوم از تدریس الکترونیکی با نقش میانجی متغیر خودکارآمدی رایانه

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-42

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ سیدمحمد سیدکلان؛ غفار کریمیان پور