نویسنده = کلیایی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 75-90

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب؛ لیلا کلیایی