نویسنده = محمدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تطبیقی مفهوم و ابعاد توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و چند کشور پیشرفتة جهان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 25-56

محمد محمدی؛ محبوبه سادات فدوی؛ هادی فرهادی