نویسنده = پاشا، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر الگوی انگیزشی MUSIC بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه هشتم شهر دزفول

دوره 17، شماره 2، بهار 1397، صفحه 129-150

بهروز آتش روز؛ فرح نادری؛ رضا پاشا؛ زهرا افتخار صعادی؛ پرویز عسگری