نویسنده = الداغی، آنیتا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی برنامة درسی هنر در دورة ابتدایی در ایران و ژاپن

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 113-138

معصومه کارگذار؛ حانیه کبوک؛ آنیتا الداغی