نویسنده = امینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط چندگانه میان مهار تهای تدریس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درسهای محاسباتی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-52

سید احمد مدنی؛ داوود پورسینا؛ محمد امینی؛ اکرم یوسفی نژاد