نویسنده = جوکار، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. ادراک معلمان از عوامل مؤثر بر ارتباط معلم ـ دانش‌آموز: تحلیل پدیدارشناسی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-80

نرجس لاری؛ الهه حجازی؛ جواد اژه ای؛ بهرام جوکار