نویسنده = شاهورانی سمنانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ارائة مدل ساختاری مؤلفه های مؤثر در یادگیری عبار تهای جبری دورة جدید متوسطه، با استفاده از روش سلسله مراتبی ویژگی ها(AHM)

دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 127-147

شیوا مفاخری؛ احمد شاهورانی سمنانی؛ محمد حسن بهزادی؛ علی برهمند