دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1381 
1. طراحی و اعتباربخشی الگوی نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور (SBCNA)

صفحه 9-34

کامبیز کامکاری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محرم آقازاده؛ زهرا گویا؛ کورش فتحی واجارگاه