دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، بهار 1398، صفحه 1-188 
2. طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای معلمان: یک مطالعه آمیخته

صفحه 33-60

10.22034/jei.2019.88538

امید قنبرپور؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نو‌ابراهیم


3. تبیین الگوی تدریس خلاق مبتنی بر اصول ریزوماتیک ژیل دلوز

صفحه 61-84

10.22034/jei.2019.88542

علی عبداله یار؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید مهدی سجادی؛ محسن فرمهینی فراهانی