دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 72، زمستان 1398، صفحه 1-164 
6. منشأ خطاهای دانش‌آموزان در حل مسائل مربوط به سواد ریاضی

صفحه 117-136

محبوبه روحانی فر؛ مریم محسن پور؛ زهرا گویا